5 december 2014
Prenumerera på Sveriges Viktigaste Jobb

Förhoppningar och farhågor (2011)

Inom den kommande tioårsperioden kommer drygt 11 000 chefer i kommunerna att nå pensionsålder. För att kunna identifiera, attrahera och utveckla medarbetare med intresse och potential för chefskap, behöver vi bättre förstå vad som driver dem och hur de ser på en framtida chefsroll i kommunal sektor.

Det ska vara ett attraktivt och tydligt val att gå in i en chefsroll, men det ställer också krav på ett genuint intresse för att leda och utveckla organisation och medarbetare.

Den här rapporten bygger på en undersökning genomförd av Source Creative på uppdrag av SKL under våren 2011. De har genomfört semistrukturerade intervjuer med 80 deltagare i kommunala chefsaspirant/ chefstraineeprogram.

Vår förhoppning är att rapporten ska bidra till att öka kunskapen om framtida chefers förväntningar, förhoppningar och farhågor på uppdraget som chef.

Ladda ner rapporten

Förhoppningar och farhågor hos framtida chefer i kommunerna

Tipsa:


User information

Captcha *

Tack för att du hjälper oss!