Prenumerera på Sveriges Viktigaste Jobb

Skapa engagemang

Delaktiga och engagerade medarbetare som har inflytande på jobbet kommer bättre till sin rätt och bidrar mer på arbetsplatsen. De blir också
bättre ambassadörer för sitt jobb. Ju större engagemang och inflytande –
desto större chans att medarbetare vill stanna och utvecklas på sin
arbetsplats. Detta kan i förlängningen påverka båderekryteringsbehov
och möjligheten att rekrytera.

Ungdomsbarometerns undersökning om ungas syn på välfärdsjobben visar att vård- och omsorgsjobben uppfattas som meningsfulla med stora möjligheter att både göra skillnad och träffa mycket människor. Att jobben är engagerande, meningsfulla och sociala bekräftas i många av de medarbetarundersökningar som genomförs i kommuner och landsting, och även i SKI:s årliga medarbetarindex.

Allt fler äldre behöver hemtjänst, och pensionsavgångarna gör att vi behöver anställa nya. Då gäller det att vara en attraktiv arbetsgivare.

Åsa Swan, Sundsvalls kommuns socialtjänst, om nya arbetssätt i hemtjänsten.

Känslan av sammanhang främjar hälsa och arbetsglädje. Jobbet ska kännas meningsfullt, begripligt och hanterbart. Engagemanget ökar om det finns arenor för diskussion där samtalsklimatet är tillitsfullt. Det finns en lång tradition av nära samverkan mellan fack och arbetsgivare inom vården och omsorgen. Tillsammans har man skapat avtal och verktyg för att öka medarbetarnas inflytande och ta vara på deras engagemang. Ett tydligt, närvarande ledarskap och regelbundna medarbetarsamtal mellan chef och medarbetare stödjer en sådan utveckling. Engagerade medarbetare bidrar till att utveckla arbetsorganisationen och verksamhetens kvalitet.

Goda exempel

  • Medarbetarna vid hemtjänsten i Skönsmon i Sundsvall har fått mandat att omorganisera verksamheten utifrån sin expertkunskap om de äldres individuella behov. Detta har både ökat kvaliteten i verksamheten och inneburit en bättre arbetsmiljö.
  • På kirurgkliniken i Skövde har personalen förändrat sitt arbetssätt och därmed minskat operationsköerna från 120 till 30 dagar i genom-snitt samtidigt som antalet dagar med överbelastning blivit färre.
  • I Halmstad har hemtjänstpersonal i Halmstad samordnat hemgången efter en sjukhusvistelse för användarna bättre och därmed även minskat personalens stress och arbetsbelastning samt ökat arbetsglädjen.

Ladda ner strategierna

Läs mer

Tipsa:


User information

Captcha *

Tack för att du hjälper oss!