12 juni 2015
Prenumerera på Sveriges Viktigaste Jobb

Låt fler jobba mer

Idag arbetar många anställda i kommuner och landsting deltid. Fler kan arbeta mer. Det är en fråga om att vara attraktiv arbetsgivare och erbjuda dem som arbetar med Sveriges viktigaste jobb bra villkor. Men det handlar också om långsiktig kompetensförsörjning. Om fler jobbar mer kan rekryteringsbehoven minska.

Låt fler jobba mer

Kommuner och landsting har ungefär 220 000 deltidsanställda. Nio av tio är
kvinnor. Andelen heltidsanställda varierar stort mellan olika verksamheter. Framför allt har vården och omsorgen många deltidsanställda. Variationerna är också stora mellan olika arbetsgivare. I en del kommuner jobbar färre än varannan medarbetare heltid medan andelen heltidsanställda på andra håll är drygt 90 procent.

Det handlar om att möjliggöra för dem som vill arbeta mer att göra det. Enligt siffror från SCB både kan och vill cirka en fjärdedel av kommunernas deltidsanställda gå upp i tid. Men det finns också många heltidsanställda som väljer att arbeta deltid, vilket kan ha flera orsaker. Det är således också viktigt att på olika sätt uppmuntra dem som frivilligt jobbar deltid att arbeta mer.

Lokala lösningar

Utgå från lokala behov och förutsättningar för att kunna uppnå ett hållbart resultat. De bästa lösningarna skapas lokalt i samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagarorganisationer.

Hela organisationen påverkas

Ibland är det svårt att anpassa verksamheten efter heltidstjänster eftersom brukarnas behov, som styr när personalen behöver jobba, varierar över dygnet. En viktig slutsats är också att införande av heltid kan innebära påtagliga förändringar för samtliga i verksamheten – inte bara de som höjer sin sysselsättningsgrad och arbetar mer.

Lite mer tid också viktigt

Skulle alla sektorns deltidsanställda arbeta bara en timme mer i veckan så motsvarar det nästan 6 000 heltidsanställda.

Politiska beslut och resurser

En grundläggande förutsättning för framgång är att det finns ett tydligt politiskt beslut om vad som ska uppnås och när det ska vara genomfört. Det är också nödvändigt att avsätta resurser för att driva förändringsarbetet.

Läs mer

Tipsa:


User information

Captcha *

Tack för att du hjälper oss!