Prenumerera på Sveriges Viktigaste Jobb

Rekryteringsbehov skola och förskola

Totalt beräknas drygt 15 000 nya medarbetare varje år rekryteras till skola och förskola. Behovet av lärare till grundskolan ökar medan behovet av gymnasielärare minskar. Det varierar dock mellan ämnen och mellan olika delar av landet.

Du låter barn upptäcka världen

Nästan hälften av gymnasielärarna är äldre än 50 år. Inom förskola och fritidshem är andelen äldre betydligt lägre. Men eftersom antalet ungdomar i gymnasieåldern minskar under perioden medan antalet barn i förskole- och grundskoleåldrarna ökar, är rekryteringsbehovet ändå betydligt större i förskolan och de lägre årskurserna.

36 000 lärare behövs i grundskolan

Behovet av lärare till grundskolan bedöms öka under perioden. På grund av drygt 2 000 pensionsavgångar årligen och ett ökat antal elever kommer det att behövas cirka 36 000 nya grundskollärare fram till år 2022. Skolreformerna med skärpta behörighetsregler i skolan gör det dock svårt att helt bedöma rekryteringsbehovet. Vissa kategorier av lärare kan bli svårare att rekrytera, till exempel lärare i teknik, matematik och vissa språk, som spanska och modersmål, där efterfrågan redan idag är större än tillgången.

Lärare för sexåringar behövs i storstan

Elevkullarnas storlek förändras över tid. Det ställer stora krav på förskolans och skolans förmåga att anpassa verksamheten. Ökningarna i de yngre årskullarna väntas framförallt ske i storstadsområdena. Det innebär att behoven av personal kommer att vara större där än i övriga delar av landet.

Överskott på gymnasielärare

Tillgången och efterfrågan på gymnasielärare i olika ämnen har inte varit i balans på många år. Till exempel har det varit stor brist på lärare i yrkesämnen samtidigt som det har varit överskott på vissa lärare i allmänna ämnen i gymnasieskolan.

Behovet av lärare till gymnasieskolan kommer att minska på grund av att antalet elever minskar kraftigt de närmaste åren. Eftersom cirka 1 300 lärare i gymnasieskolan når pensionsåldern varje år behövs ändå omkring 18 000 nya gymnasielärare inom de närmaste tio åren. Dock skiljer sig behoven mellan ämnen och mellan olika delar av landet. Det gör det svårt att matcha de olika lärarbehörigheterna till behoven i skolorna.

Förstärkt pedagogiskt uppdrag i förskolan

Inom förskolan pågår också stora förändringar. Det pedagogiska uppdraget har tydliggjorts i förskolans nya läroplan som har barnens lärande i fokus. Utvecklingen innebär totalt sett att efterfrågan på förskollärare kommer att öka med 13 000 personer fram till 2022. Ökningen beror dels på fler barn och dels på att man vill öka andelen pedagogiskt högskoleutbildad personal. Med 1 800 pensionsavgångar årligen betyder det att det behövs 30 000 nya förskollärare under en tioårsperiod.

Barnskötarnas roll är fortfarande betydelsefull. För att ersätta delar av pensionsavgångarna behövs cirka 22 000 barnskötare de närmaste åren.

Vilka arbetar inom skolan och förskolan?

Sammanlagt arbetar cirka 312 000 personer inom skolan och förskolan. Av dessa är 110 000 anställda inom grund- och gymnasieskolan. Förutom lärare och rektorer finns en rad andra yrkesgrupper som arbetar i skolan, bland annat barnskötare, elevassistenter, fritidspedagoger, studie-och yrkesvägledare, förskollärare och kuratorer. Utöver detta finns också lärare i andra kommunala verksamheter som till exempel SFI, Svenska för invandrare.

Fakta

Rekryteringsbehov inom vård- och omsorg samt socialtjänst mellan 2013-2022
 Anställda 2013Anställda 2022Pensioneringar 2013-2022Rekryteringsbehov 2013-2022
Barnskötare52 00061 00013 00022 000
Dagbarnvårdare3 0004 0002 0003 000
Elevassistent15 00019 0004 0008 000
Fritidspedagog16 00019 0004 0007 000
Förskollärare69 00082 00018 00030 000
Grundskolelärare75 00091 00020 00036 000
Gymnasielärare35 00040 00013 00018 000
Skol- och omsorgsarbete2 0003 0001 0002 000
Övrigt skol/ förskolearbete7 0009 0002 0004 000
Övrigt lärararbete35 00042 00015 00022 000

Läs mer

Tipsa:


User information

Captcha *

Tack för att du hjälper oss!