Prenumerera på Sveriges Viktigaste Jobb

Rekryteringsbehov kultur och fritid

Bibliotek finns i alla landets kommuner. Stora pensionsavgångar väntar bland bibliotekspersonal de närmaste tio åren. Totalt behöver cirka 900 nya personer varje år rekryteras till området kultur och fritid.

Du bygger cykelbanor och elektroniska motorvägar

Kultur och fritid är i stor utsträckning en frivillig verksamhet för kommunerna. Drygt 24 000 personer arbetar inom området.

Vilka arbetar inom kultur och fritid?

Bibliotekarier och biblioteksassistenter är den största gruppen med 7 000 anställda, därefter kommer närmare 6 000 anställda fritidsledare. Andra yrkesgrupper inom området är kultursekreterare, lärare i kulturskolor, antikvarier, badpersonal, fritids/turistkonsulenter med flera.

Ojämn åldersfördelning

För bibliotekarier och biblioteksassistenter är rörligheten låg och stora pensionsavgångar väntar. I den här gruppen är pension den vanligaste orsaken till att man slutar sitt arbete. 2010 pensionerades cirka 5 procent av bibliotekarierna och biblioteksassistenterna. För fritidsledarna är förutsättningarna annorlunda. Yrkesgruppen är ung och rörligheten är stor. Endast en liten andel är kvar i yrket vid uppnådd pensionsålder.

Fritidsverksamheten utvecklas

Det finns idag ambitioner att utveckla fritidsverksamheten från vad som brukar benämnas ”meningsfull fritid” till att stödja barns och ungas etablering i samhället. En utveckling av denna ambition kan innebära att verksamheten i högre grad kommer att efterfråga personer med högskoleutbildning.

Många privata aktörer

Kultur- och fritidsverksamhet bedrivs också i privat regi och inom föreningar. Driften av bad och anläggningar har i vissa fall förts över till privata aktörer eller till föreningslivet. Det saknas dock statistik över hur många som arbetar hos andra utförare.

Ingen brist på bibliotekarier

Idag jobbar 7 000 personer som bibliotekarier och biblioteksassistenter. Knappt 300 personer kommer årligen att pensioneras. Det betyder att det behövs i princip 4 000 nya bibliotekarier och biblioteksassistenter fram till år 2022. Det råder nu och inom de närmaste åren balans på yrkeserfarna bibliotekarier.

Överskott på kulturarbetare och fritidsledare

Inom kommunernas kultur-, turism- och fritidsverksamhet väntas drygt 4 000 personer gå i pension fram till år 2022. Samtidigt ökar behovet med omkring 3 000 personer. Det betyder att det behövs cirka 7 000 nya medarbetare med denna kompetens för att klara framtida behov. Det är svårt att säga om det är balans eller inte eftersom det rör sig om så många olika och små yrkesgrupper. I stort är det ett överskott av både kulturarbetare och fritidsledare.

Fakta

Rekryteringsbehov inom vård- och omsorg samt socialtjänst mellan 2013-2022
 Anställda 2013Anställda 2022Pensioneringar 2013-2022Rekryteringsbehov 2013-2022
Bibliotikarie, Biblioteksassistent7 0008 0003 0004 000
Fritidsledare6 0007 0001 0002 000
Övrig kultur och fritid11 00013 0003 0005 000

Läs mer

Tipsa:


User information

Captcha *

Tack för att du hjälper oss!