8 juli 2015
Prenumerera på Sveriges Viktigaste Jobb

Framgångsfaktorer i heltidsarbetet

Mellan 2008 och 2014 ökade antalet heltidsarbetare i kommunerna med 30 000 personer. Utvecklingen i heltidsarbetet är positiv men den behöver bli bättre. Här presenterar vi några framgångsfaktorer.

framgångsfaktorer heltid

Utgå från lokala förutsättningar

Hur ser förutsättningarna ut just hos oss? Bestående förändringar uppnås när man utgår från specifika lokala behov och förutsättningar utifrån till exempel kommunens storlek, avstånden mellan brukarna beroende på om det är glesbygd eller stad, aktuell bemanning och antalet timavlönade och vikarier. En annan variabel kan vara hur stor del av verksamheten som drivs i egen regi. De bästa lösningarna skapas lokalt i samverkan mellan arbetsgivare, medarbetare och arbetstagarorganisationer.

Vi har haft en väldigt god dialog med Kommunal och det är nyckeln – att det finns en samsyn kring såväl problembilden, effekten och kvalitetsfrågan, Pierre Thorell, förhandlingschef, Vetlanda.

Vetlanda kommuns heltidsarbete

Ett tydligt politiskt beslut är en förutsättning

Vad ska uppnås inom vilka verksamheter? Framgång i heltidsfrågan förutsätter tydliga politiska beslut och uppdrag samt resurser för förändringsarbete. Grunden för ett tydligt politiskt beslut är ett väl genomarbetat beslutsunderlag. För att lyckas med införandet av heltid krävs att frågan prioriteras högre än många andra frågor som också är angelägna.

Utan det tydliga beslutet från fullmäktige hade det aldrig gått. Det var tillräckligt svårt ändå, många chefer ansåg till exempel att uppdraget var omöjligt att genomföra utan extra pengar, Jan Eriksson, personalchef, Avesta.

Avesta kommuns heltidsarbete

Realistisk tidplan – heltidsarbetet tar tid

När ska heltid vara genomfört och är tidplanen realistisk? Att införa heltid är ett stort förändringsarbete som tar tid. Många kommuner har gjort bedömningen att det behövs en särskild projektorganisation för genomförandet. Det är också viktigt att de chefer som ska driva förändringsarbetet får ett bra stöd från exempelvis HR- och ekonomiavdelningarna. Tänk också långsiktigt – vad händer efter projekttiden?

Ha inte bråttom och grunda arbetet noga, var tydlig och ta en sak i taget.” Kerstin Svensson, ordförande för Kommunal Berg.

Bergs kommuns heltidsarbete

Där en projektledare har drivit på och bevakat, fångat upp dippar eller avsteg har införandet fått en annan status, Anette Svensson, som var utvecklingsledare i Göteborg, där olika stadsförvaltningar valt olika lösningar för implementeringen av heltid.

Gör förändringen begriplig och skapa delaktighet

Varför gör vi det här och vad innebär det? Informera kontinuerligt och skapa samsyn genom en god dialog med medarbetarna och samverkan med facket. Var tydlig med att alla anställda kommer att påverkas – även de som i dag har en heltidstjänst. De som går upp i tid får en högre inkomst och på sikt också bättre pension. Men det kan också innebära nya scheman, med fler helgpass och kvällar eller delade turer. Och det kan bli aktuellt att jobba på andra arbetsplatser än den ordinarie.

Att arbeta mer flexibelt upplevs som en försämring av en del medan andra tycker att det är roligt och utvecklande att få komma till andra arbetsgrupper och se hur de arbetar, Lars Isacsson, kommunalråd i Avesta.

Tänk nytt när verksamheten organiseras

Se över verksamheten och tänk i nya banor när heltid införs. Kan arbetstoppar kapas om vissa uppgifter utförs på andra tider än de alltid har gjort?

- Behöver grundbemanningen förändras?
- Hur ska ni förhålla er till delade turer, helgarbete och långa turer?
- Behövs en bemanningsenhet/pool som hanterar frånvaro och vikariat?
- Vilken arbetstidsmodell ska ni utgå ifrån?

Att införa rätten till heltid handlar om att förändra normer och strukturer, Bosse Lindström, HR-chef i Bergs kommun. 

Uppmuntra fler att jobba mer

En heltidsanställning behöver inte innebära att man jobbar heltid. Heltidsavtal innehåller ofta också en rättighet att jobba deltid för den som så önskar. Paradoxalt nog kan det alltså vara lättare att få jobba deltid i kommuner som erbjuder rätt till heltid. Det finns exempel på kommuner där andelen heltidsanställda ökat samtidigt som andelen heltidsarbetande minskat. Vad krävs för att minska det frivilliga deltidsarbetet?

Fråga årligen alla som arbetar deltid, exempelvis i medarbetarsamtal, om orsakerna till att de valt deltid. Det kan handla om arbetsbelastning hemma och på arbetsplatsen, men även att medarbetarna anser sig sakna kompetens och förmåga att gå upp i tid. Är det arbetsrelaterat så se om något på arbetsplatsen kan förändras.

När det gäller stress och belastning kan man fundera på om det ibland inte kan vara så att det är lugnare att jobba heltid än att som deltidsanställd alltid gå in på arbetstopparna och dessutom bli den som får ta det största ansvaret hemma, Marianne Hirsch, Kommunal, Avesta.

Tipsa:


User information

Captcha *

Tack för att du hjälper oss!