Skogsmästare

Skogen är vår största förnybara resurs och en av Sveriges viktigaste exportprodukt. Ett av Sveriges viktigaste jobb är därför yrket skogsmästare. Denna yrkesgrupp gör ovärderliga insatser för skogens naturvärden och den biologiska mångfalden. Du hittar dem anställda i skogsägarföreningar, storskogsbruk, på sågverk och i skogsstyrelsen.

En skogsmästare arbetar med skogen

Skogsmästare arbetar bland annat med inköp av virke samt värderingar av skogsfastigheter. De arbetar som skogsinspektorer, rådgivare och naturvårdare. Ofta är de specialiserande inom något område så som skogsskötsel, naturvård, skogsekonomi eller logistik. Arbetet är definitivt rörligt och sker till stor del utomhus. Den praktiska delen av yrket kan handla om att plantera och röja skog.

För att bli skogsmästare behöver du läsa på universitet. Utbildningen är treårig och är såväl teoretisk som praktisk. Efter slutför utbildning tar du skogsmästarexamen. För att komma in på programmet behöver du, förutom grundläggande behörighet, ha särskild behörighet i vissa ämnen samt en skoglig grundutbildning och skoglig yrkeserfarenhet. Skoglig grundutbildning läser man på gymnasienivå. För att vi ska kunna bekämpa klimatförändringarna i FNs Agenda 2030 behövs definitivt skogmästarna. Av all den energi vi använder i Sverige kommer ungefär en tredjedel från biobränslen varav ca 85 procent kommer från skogen. Skogen är därmed att betrakta som en av våra viktigaste resurser. Hur den brukas är idag en nyckelfråga och skogsmästarna våra nyckelspelare.