Publicerad: 7 augusti 2017

Strategi för hälsa

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har inlett arbetet med att ta fram en samlad strategi för hälsa. Strategin omfattar skola, hälso- och sjukvård, socialtjänst, vård och omsorg.

Länsvisa workshoppar lägger grunden för strategin

Med start våren 2017 genomförs länsvisa workshoppar med förtroendevalda och chefer i ledande ställning i kommuner, landsting och regioner samt inom skola, socialtjänst, vård och omsorg och hälso- och sjukvård. Här diskuteras bland annat hur vi kan stärka samverkan för att förbättra hälsan, höja kvaliteten i de tjänster vi utför och därmed få våra resurser att räcka längre.

Övergripande målsättningar

Det gemensamma verktyget för arbetet med strategin är mål och uppföljning. Till workshopparna tas målsättningar fram ur tre perspektiv:
En god och jämlik hälsa, God kvalitet i välfärdens tjänster samt Värde och hållbarhet.

Målen kommer kunna mätas och följas upp lokalt, regionalt och nationellt. En framgångsfaktor är om de övergripande målen integreras i den ordinarie styr-, lednings- och uppföljningsprocessen i kommuner, landsting och regioner men också hos andra aktörer.

Dela dina goda exempel

Under de länsvisa workshopparna kommer det fram många goda exempel som man är stolt över. Genom Dela digitalt kan du dela med dig av dessa. Gå in på sidan, registrera dig och följ sedan instruktionerna för "Dela med dig". Tagga din delning med "strategiförhälsa" så blir exemplet sökbart i sammanhanget.

Dela digitalt

Inspiration om välfärdens utmaningar

Här har vi samlat filmer med inspiratörer som ger oss inblickar i välfärdens utmaningar och framtida lösningar. Vi får veta mer om digitala doktorer, hur komplexa system kan förändras och vad som krävs för att nå samverkan.

Förändring i komplexa system

Klara Palmberg Broryd, Strategi- och förnyelsedirektör i Nacka kommun pratar om hur man kan lyckas med förändring i stora komplexa system. Ett sätt är att fokusera på de som vill förändra. Ofta lägger vi mycket tid på att få med de som inte vill. Forskning visar att det räcker med att 23 procent i ett system förändrar sig, sen följer resten med.

Patientmedskapande och delaktighet

Sara Riggare, forskare, Institutionen för lärande informatik och etik, Karolinska Institutet

Vården kan jämföras med IKEA, det finns mycket du kan göra själv, men du kan också få stöd av olika system. Hur hittar jag som patient balansen mellan när jag kan vara autonom och när jag är i behov av stöd?

Film: Digitalisering handlar om förväntningar

Både som patient och elev är man ofta en del av en process man inte kan påverka. Hur kan vi öka självbestämmandet, vilka nya metoder kan man använda sig av?

Film: Medskapande och delaktighet

Ett sätt att utveckla sjukvården i framtiden är att använda sig av s.k. spetspatienter. Begreppet är inspirerat av designvärldens lead users, s.k. spetsanvändare, som används för att utveckla tjänster, varor och produkter.

Film: Spetspatienter

Samverkan och utmaningar för hälso- och sjukvården och socialtjänsten

Olivia Wigzell, Generaldirektör för Socialstyrelsen

Vi behöver utveckla samverkan mycket mer framöver. Den måste struktureras, styras och ledas som allt annat utvecklingsarbete enligt tre S - styrning, struktur och samsyn.

Film: Samverkan kräver samsyn om behoven

Skillnader i hälsa för svaga socioekonomiska grupper kvarstår, s.k. stubborn inequalities. Det saknas inte metoder eller lagstiftning, men hur kommer vi åt dessa skillnader?

Film: Utmaningar för hälso- och sjukvården och socialtjänsten

Framgångsfaktorer för strategin och ledarskapets utmaningar

Laura Hartman, ordförande för regeringens tillitsdelegation

För att lyckas med strategi för hälsa behöver vi prioritera och vara så konkreta som möjligt. Och alla aktörer behöver jobba tillsammans och över gränserna.

Film: Komplexitet och framgångsfaktorer för strategin

Vad får oss att göra ett bra jobb och hur kan ledarskapet utvecklas? Om vi vill förändra ledarskapets mind set måste det börja i högsta ledningen.

Film: Ledarskap

Digitala doktorer

Roger Molin, analytiker SKL

Utvecklingen av digitala doktorer kommer att leda till starkt förbättrade diagnoser och behandlingar inom hälso- och sjukvården. Kommer de att ersätta vårdpersonal?

Film: Digitala doktorer

Digitala identiteter och komplexa system

Anders Ekholm, vice VD, Institutet för framtidsstudier

Vilken valfrihet kommer vi att ha i en framtid där allt om oss ligger på nätet? Hur kan systemen samordnas och behöver vi skriva kontrakt med staten om våra digitala identiteter?

Film: Digitala identiteter

Hur rör sig människor i stora flöden? Några går fort, andra långsamt, och återigen andra går åt andra hållet. För att undvika krockar i komplexa system behöver vi jobba med tester som simulerar förändringen.

Film: Att simulera komplexa system kräver mer än tankekraft

Människa och maskin i utveckling 

Bodil Jönsson, professor emerita, Lunds universitet

Vi vill bara vara delaktiga i det vi själva kan ta ansvar för. Vi behöver kunna lita på att andra tar ansvar för sina delar.

Film: Skilj på delaktighet och tillit

Den mesta välfärden kommer till oss via teknologin. Men det kommer inte att fungera med mindre än att människor och maskiner arbetar tillsammans.

Film: Teknologi i välfärden

Kommer robotar att ta över vårt arbetet nu? Vad kommer vi att jobba med i framtiden och hur mycket?

Film: Nu kommer robotiseringen

Strategin manifesteras

Arbetet med strategin fortsätter under hösten 2017. Ett utkast till strategi tas fram och stäms av med medlemmarna. Beslut om strategin samt kommunikation och manifestering sker i slutet av 2017.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot