Prenumerera på Sveriges Viktigaste Jobb

Stor efterfrågan på specialistsjuksköterskor

Framtidsutsikterna på arbetsmarknaden är goda för specialistutbildade sjuksköterskor med inriktning på vård av äldre, narkos, operation, röntgen, intensivvård och psykiatri. Det kan för några landsting bli svårt att rekrytera specialistsjuksköterskor inom ett eller flera områden.

Varje år examineras cirka 2 000 specialistutbildade sjuksköterskor. Inom de flesta inriktningar har antalet utbildade specialistsjuksköterskor ökat relaterat till befolkningen. Men de reguljära utbildningarna motsvarar inte fullt ut de behov som finns i vissa landsting inom specialiteter som till exempel vård av äldre, narkos, operation, röntgen, intensivvård och psykiatri.

Landstingen löser detta på olika sätt genom att stimulera sökande till prioriterade utbildningar med olika typer av bidrag. Några landsting tvingas köpa uppdragsutbildning från lärosätena för att möta behoven av specialistsjuksköterskor.

Eftersom behoven skiljer sig mellan verksamheter och landsting är det svårt att mer exakt förutsäga var efterfrågan kommer att överstiga tillgången framöver.

Mellan år 2013-2022 beräknas landstingen behöva rekrytera 27 000 sjuksköterskor. Inom den kommunala äldreomsorgen beräknas 11 000 sjuksköterskor behövas.

Insatser för att möta kommande behov av specialistsjuksköterskor

  • Fler högskoleplatser inom vissa specialiteter. Detta är ett statligt ansvar.
  • Ökat samarbete mellan lärosäten. Om inte behovet i ett landsting räcker för att fylla en utbildning, kan lärosäten behöva gå samman och anordna gemensamma utbildningar för flera landsting.
  • Högskolorna behöver anpassa utbildningarnas form och innehåll efter både studenternas behov och den dagliga verksamheten i vården. Till exempel bör möjligheterna till distans- och deltidsutbildning öka. Utbildningar kan behöva förläggas på andra orter. Regelverk bör ses över så att inte sjuksköterskor med äldre utbildning stängs ute från fortsatta studier. Stödet till studenterna, till exempel särskild handledning till dem som är studieovana, kan förbättras.
  • Hur de teoretiska kunskaperna fungerar i den praktiska verksamheten bör kontinuerligt följas upp. Exempelvis genom undersökningar med specialistsjuksköterskor som har arbetat ett par år efter studierna och deras arbetsgivare. Kunskaper om eventuella brister i den teoretiska utbildningen måste föras tillbaka till utbildningsanordnarna.
  • Kommuner och landsting kan bli bättre på att göra långsiktiga prognoser och förse lärosätena med kunskap om vilken kompetens de behöver.

Läs mer

Tipsa:


User information

Captcha *

Tack för att du hjälper oss!